Sociaal ondernemen: impact first!

Het Refugee Team is een social enterprise. Dit betekent dat we net als iedere andere onderneming een product of dienst en leveren en een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om op een duurzame manier ons te kunnen blijven inzetten voor onze missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland. Op deze pagina maken we inzichtelijk hoe wij borgen dat deze missie voorop blijft staan in alles wat we doen.

Wat we hebben vastgelegd

 • Missie: om te borgen dat wij deze claim van ‘impact first’ blijven naleven, hebben we allereerst onze missie vastgelegd in onze statuten.
 • Winstbestemming: Daarnaast hebben we in onze statuten vastgelegd dat 70% van onze winst altijd wordt geïnvesteerd t.b.v. de missie
 • Beloningsbeleid: het verschil tussen de meest en minst verdienende in onze organisatie nooit meer dan een factor 7 zijn.
 • De taken en bevoegdheden en bevoegdheden van onze Raad van Advies staan vastgelegd in onze statuten.

Impact meten

Impactmeten begint met een ‘theory of change’; een nauwkeurige beredenering hoe we veronderstellen tot impact te komen. Onderin deze schematische weergave van onze interventie (zie volgende pagina) staan de beschrevedn activiteiten. Hieruit vloeien logischerwijs de veronderstelde outputs, effecten, hogere effecten en uiteindelijk de gestelde doelstellingen. Met onze impactmetingen meten we of onderstaande ‘verandertheorie’ klopt en of de gestelde effecten daadwerkelijk plaatsvinden.

Binnen deze verandertheorie hebben de effecten die vallen onder ‘heroriënteren’ en ‘professionele ontwikkeling’ meetprioriteit. Enerzijds omdat we hier een grotere attributie verwachten van onze interventie en anderdzijds omdat we verwachten dat deze effecten het meest belangrijk zijn voor het vinden en behouden van een betaalde baan in Nederland.

verandertheorie refugee team

Meet methode

Met onze impact metingen meten we of bovenstaande ‘verandertheorie’ klopt en of de gestelde effecten daadwerkelijk plaatsvinden. Tot 1 juni 2019 deden we deze meting door middel van een uitgebreide vragenlijst, waarna er op basis van statistische analyse werd vastgesteld wat de gemiddelde impact was van het werk op onze doelgroep. Dit resulteerde in cijfers als:

 • ruim 70% van de deelnemers geeft aan bij het Refugee Team veel te leren over samenwerken met Nederlandse collega’s;
 • 96% van de deelnemers stelt dankzij het Refugee Team veel meer te weten overNederlandse werktijden en op tijd komen;
 • 79% van de deelnemers geeft aan door het Refugee Team een beter beeld te hebben over het werk dat zij in Nederland kunnen gaan doen;
 • 81% beoordeelt dat hij of zij veel geleerd heeft over initiatief nemen op werk.

Impactmeting - Vanaf 1 juni 2019

Vanaf 1 juni 2019 zijn we overgestapt op een meetmethode waarbij we nauwkeuriger op individueel niveau onze impact kunnen vaststellen. Hierbij voeren we een 0- en eind-meting uit. Daarbij merkten we dat een beperkt zelfbeeld van deelnemers en een laag taalniveau ervoor zorgden dat een uitgebreide enquête niet het beste middel is voor de doelgroep waar wij mee werken. Op individuele niveau meten we op dit moment 3 hoofd-effecten:

1. Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling wordt gemeten op basis van vaardigheden die bijdragen aan de stap zetten richting werk of opleiding. Door middel van een scorekaart beoordeeld een coach van het Refugee Team deelnemers op 9 competenties. Deze scorekaart wordt als 0-meting ingevuld op het moment dat een deelnemer een intake heeft gehad én een eerste keer als vrijwilliger heeft meegewerkt bij een evenement. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deelnemers alleen beoordeeld kunnen worden op deze competenties als wij hen daadwerkelijk aan het werk hebben gezien. Na 8 maanden (waarbij een deelnemer minimaal 5 maanden actief is geweest binnen het Refugee Team) vult dezelfde coach deze scorekaart nog eens in.

De scores van ‘slecht’ tot ‘uitstekend’ worden vertaald naar een numerieke scores van 1 t/m 5. Dit betekent dat een deelnemer een minimale score van 9 (9 keer ‘slecht’) en een maximale score van 45 (9 keer ‘uitstekend’) kan halen. Hierbij wordt de interventie bij de eindmeting als succesvol beschouwd, wanneer het verschil in puntenaantal tussen de 0- en eindmeting ten minste 10% is ten opzichte van het maximaal te behalen punten. Zie bijlage 1 voor de scorekaart.

2. Empowerment

Deze outcome is vastgesteld naar aanleiding van een focusgroep met deelnemers van het Refugee Team onder leiding van Sinzer. In deze focusgroep is onderzocht welke effecten van het Refugee Team deelnemers zelf beschrijven en welke effecten voor hen het belangrijkst zijn. Samenvattend zijn hier als belangrijkste de volgende drie effecten uit voortgekomen:

 • Ondersteuning/vangnet : Iemand waar je bij terecht kan / vangnet / iemand die luistert / het gevoel dat het goed komt
 • Empowerment / regie / toekomstperspectief: zelf kunnen besluiten over een baan die bij je past.
 • Inburgering: Taal / gebruiken / contacten

Deze effecten zijn samengevoegd tot de outcome ‘Empowerment’, die op een retroactieve wijze zal worden gemeten. Dit wil zeggen dat respondenten terugkijken op de verandering die zij hebben doorgemaakt in relatie tot de geprioriteerde effecten. De meting zal worden afgenomen doormiddel van een vragenlijst die wordt ingevuld door een deelnemer gelijktijdig met de eindmeting van de outcome ‘professionele ontwikkeling’; 8 maanden na start bij het Refugee Team, wanneer een deelnemer ten minste 5 maanden actief is geweest.

Er is gekozen voor een retroactieve meting, omdat het bij de doelgroep lastig is om een valide 0-meting af te nemen op het moment van instroom in verband met een beperkt zelfbeeld en vaak een laag taalniveau. In tegenstelling tot de outcome ‘professionele ontwikkeling’ wordt er bij het meten van deze effecten geen gebruik gemaakt van een oordeel van de coach die de deelnemer begeleidt, om dat het hier effecten betreft die voortkomen uit een persoonlijke beleving. Deze persoonlijke beleving is accurater te meten door een deelnemer zelf te ondervragen dan door een coach hierover een oordeel te laten geven.

3. Duurzaam werk

Een van de grootste uitdagingen bij een goede integratie van vluchtelingen is het vinden van een passende duurzame baan. Zoals eerder beschreven komen veel statushouders niet aan het werk en als zij al een baan hebben, is deze vaak op tijdelijke basis en voorziet het niet in voldoende inkomen om onafhankelijk van een uitkering te zijn.

Duurzaam werk definieert het Refugee Team dat een statushouder die naar een baan wordt bemiddeld ten minste 10 maanden aaneengesloten onafhankelijk is van een bijstandsuitkering. Hiermee wordt verder gegaan dan de norm van 6 maanden werk die veel gemeenten als drempel voor duurzaam werk hanteren én wordt als voorwaarde gesteld dat een baan voldoende inkomsten moet genereren om volledig uit de uitkering te zijn.

Zin om veel te lezen? Download hier meer info:

Download hier onze statuten

Download hier het concept impactreport van 2019

Download hier ons stakeholderbeleid

Download hier onze governance structuur/ons organogram

Download hier ons laatste jaarverslag

Download hier de relevante RvA statuten